Ultrasonido Focalizado

  • HIFU Sveltia

    HIFU Sveltia

    ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA DENSIDAD

    hifu-sveltia/paraguay